Daňové poradenství a audit

Nabízíme Vám služby auditorské a daňové činnosti pro všechny druhy účetních jednotek, tj. zejména:

• audity účetní závěrky dle legislativního rámce České republiky
• výstupy z auditorských prací (Zpráva auditora, Dopis auditora) i v požadovaném cizím jazyce
• ověření konsolidovaných účetních závěrek, ověření podkladů pro konsolidaci prováděnou v zahraničí
• ověření či převod účetní závěrky do standardů IAS / IFRS, případně jiných národních či holdingových standardů dle Vašeho zadání
• audity mezitímních účetních závěrek v rámci provádění přeměn, slučování či rozdělování společností
• audity účetních závěrek spojených s likvidací či konkursním řízením
• ověřování reportingu pro mateřské společnosti
• provádění činnosti interního (vnitřního) auditu apod.
• zpracování, sestavení a podání daňových přiznání právnických i fyzických osob,
• zajištění odkladu termínů podání přiznání k dani z příjmů v prodloužené lhůtě (30.6.),
• řešení daňových problémů včetně vypracování odborných stanovisek,
• ve spolupráci s pověřenými pracovišti zatříďování majetku do odpisových skupin včetně stanovení pořizovacích cen jednotlivých částí majetku
• detailní analýzy daňových rizik
• daňové „audity“ a due diligence
• řešení daňové optimalizace
• komunikaci se správci daně ve smyslu zákona o správě daní a poplatků apod.
• školící a přednáškovou činnost v oblasti účetnictví a daní apod.

Práce jsou prováděny zcela v souladu s příslušnými právními normami i pracovními a metodickými postupy Komory auditorů ČR, jakož i mezinárodními auditorskými standardy. Tyto obecně platné postupy jsou detailně rozvedeny v interním pracovním manuálu, ze kterého vychází při své práci členové auditorského týmu. Jelikož při provádění prací pro naše klienty preferujeme průběžnou a otevřenou spolupráci, garantujeme v rámci nabídky nejen standardní ověření závěrky ve dvou etapách (tzv. průběžné a závěrečné práce – fáze auditu), ale i průběžné řešení problémů klienta, provádění konzultací k účetním, daňovým i jiným problémům.

Na základě Vašich specifických požadavků jsme schopni zajistit i celou škálu dalších služeb, zpracování finančních a ekonomických analýz, a to i pro třetí strany (např. pro banky či leasingové společnosti), řešení rozsáhlejších problémů, konzultace při sestavování účetní závěrky včetně přílohy a výroční zprávy apod. Všichni naši auditoři i daňoví poradci jsou vždy členy příslušných zákonem stanovených profesních komor.